FASHION Winter 2005

Rosemarie Umetsu, Wayne Umetsu, Fashion
FASHION Winter 2005