FASHION Oct 2005

Rosemarie Umetsu, Wayne Umetsu, Fashion
FASHION Oct 2005